Associació d'Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona

DOCUMENTACIÓ

Conveni Col·lectiu Provincial Regulador de les Condicions de Treball en les Empreses Estibadoras Portuàries de la Província de Barcelona i els treballadors de les mateixes.

IV Acord per a la Regulació de les Relacions Laborals en el Sector de l'Estiba Portuària.

Estatuts de l'Associació d'Empreses Estibadoras Portuàries de Barcelona.

Llei 33/2010, de 5 d'agost, de modificació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis en els ports d'interès general.Reial decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.