¿Què és una Empresa Estibadora?

L'empresa estibadora és l'encarregada de dur a terme les operacions portuàries de manipulació de mercaderies. Generalment, és titular d' una concessió administrativa atorgada per la corresponent Autoritat Portuària, que la faculta per a utilitzar, amb caràcter exclusiu, un espai situat a la vora del moll en el qual realitza els seus treballs. Pel fet de ser l' operadora d' una determinada terminal, de vegades se l' anomena indistintament "terminal portuària".

Quines són les seves funcions i responsabilitats?

Les principals operacions de manipulació de mercaderies són les següents:

A L'EMBARCAMENT
  · Recepció
  · Càrrega
  · Estiba
AL DESEMBARCAMENT
  · Desestiba
  · Descàrrega
  · Entrega

L'empresa estibadora realitza moltes altres operacions, a més de les sis principals esmentades, com per exemple:

  · Buidar i omplir contenidors
  · Classificació de mercaderies
  · Moviments horitzontals per a posicionar-se en zona d' inspecció

En el cas de les línies marítimes regulars, és l' armador qui decideix a quina terminal es realitzaran les operacions de càrrega/descàrrega dels seus vaixells, en funció dels seus interessos i de la llei de l' oferta i la demanda. Per aquest motiu, a l' haver optat per un determinat armador, l' importador/exportador queda obligat a recollir/dirigir la seva càrrega a la terminal que l' armador hagi decidit.

Les empreses estibadores que operen al Port de Barcelona formen part de:

ASSOCIACIÓ D’ EMPRESES ESTIBADORES PORTUÀRIES DE BARCELONA
Ctra. Circunvalació s/n Tram VI
Edifici Gregal 1a planta, 08040 Barcelona
Tel. (93) 442 88 24 / Fax. (93) 223 41 84

L' adscripció a aquesta Associació té caràcter voluntari, per la qual cosa es pot donar el cas que determinades empreses no formin part de la mateixa.

Per a l' exercici de les seves activitats, les empreses estibadores disposen d' un personal mínim en situació de relació laboral comú, que assegura el perfecte funcionament de l' estructura bàsica de l' empresa. Tanmateix, les especials característiques de les operacions portuàries (marcades per la irregularitat en l' arribada dels vaixells al port), fan que una empresa no pugui tenir permanentment a la seva nòmina personal especialitzat i suficient per atendre les puntes de treball que es produeixin, perquè les despeses que això suposaria serien impossibles d' assumir.

Per tot això, i per donar cobertura a les necessitats de personal de les empreses estibadores (que fluctuen en funció de que s' hagin de realitzar o no els treballs de càrrega/descàrrega del vaixell i la manipulació de la mercaderia i en funció del volum de treball a realitzar), aquestes disposen d' un "departament de personal" compartit - l' entitat Estibarna-SAGEP que disposa del personal adient i especialitzat per a la realització dels treballs portuaris, el qual acudirà a les diferents terminals si ho requereixen les empreses estibadores, en funció de les necessitats de cada jornada.

L' existència d' Estibarna-SAGEP, per tant, respon a motius d'economia d' escala i la seva constitució ha suposat una millora considerable en la racionalització dels treballs portuaris.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4